ENNEAGRAMMET

coaching
For meg personlig er det dette verktøyet som har gitt meg aller mest konkrete tips for hvordan jeg kan bli den beste utgaven av meg selv.

Enneagrammet er en flere hundre år gammel modell med beskrivelser av ni grunnleggende personlighetstyper og deres underliggende motiver for hva de gjør. Modellen beskriver blant annet hvordan typene reagerer i gitte situasjoner, hvordan de kommuniserer og hvordan de kan utvikle seg til å bli en bedre versjon av seg selv. Alle typene har sterke sider, og sider som kan utvikles. Typene har forskjellige drivkrefter og verdier, og kommuniserer på svært forskjellige måter. De bruker forskjellige ord, tonefall og kroppsspråk.

Hva kan det brukes til?

Enneagrammet tilbyr muligheter for å kunne forstå oss selv og andre bedre. Når vi har fått innsikt i oss selv og våre egne drivkrefter og motivasjon, forstår vi bedre våre handlemønstre og kan arbeide med å utvikle oss i en enda mer positiv retning. Når vi også forstår hvilken type menneskene rundt oss er, og dermed også deres drivkrefter og handlemønstre, vil det kunne forbedre vår kommunikasjon med dem, enten som partner eller familiemedlem, kollega eller leder, coach eller terapeut.

 • Blir du noen gang overasket over at andre misforstår deg?
 • Er det noen mennesker du syns det er vanskeligere å kommunisere med?
 • Hva er det som bestemmer måten vi kommuniserer på?
 • Hva er grunnen til at noen BUSER UT med meningene sine, og noen tier stille?
 • Har du noen ganger opplevd at du gjentar det samme reaksjonsmønsteret, selv om du hadde bestemt deg for å slutte med det?
 • Hvorfor er det noen som alltid viser et smilende ytre og andre som alltid virker litt alvorlige?
 • Hvorfor hilser noen ytterst i hånden?
 • Finn din Enneagramtype og økt din forståelse for deg selv, kollegaer, venner, familie.

Kanskje er du en Perfeksjonist, en Hjelper, en Utretter, en Romantiker, en Iakttaker, en Skeptiker, en Eventyrer, en Frontkjemper, eller en Fredselsker.

Enneagrammet putter ikke folk i bås, Enneagrammet viser deg veien ut av båsen din. Slik at du kan bli en tryggere utgave av deg selv.

Modellen forbløffer de fleste som lærer om den, fordi den på en så presis og dyp måte forteller oss noe om oss selv, og får oss til å forstå at vår egen måte å oppleve verden på og oss selv kun er en av mange mulige. Enneagrammet lærer oss også hvorfor vår egen måte å kommunisere på noen ganger blir misforstått av mennesker som er en annen type enn deg.

Enneagrammet er også et meget godt verktøy til personlig vekst og utvikling, da det går dypt ned i personligheten til mennesket.

 

Kort om de forskjellige typene:
Type 1 «Perfeksjonisten»

Tanke- og handlemåte:
Er opptatt av hvordan tingene kan bli forbedret og reagerer ofte prompte hvis noe ikke er som det skal være. Type 1 har utviklet en sterk indre kritiker, som holder deres følelser og behov på plass, slik at de snarere gjør det, som den indre kritiker forteller dem er korrekt, frem å gjøre det, som de har mest lyst til. De har stor glede av å gjøre et arbeide riktig og godt og man kan regne med at de vil gjøre en stor innsats for å yte sitt beste.

Du er muligvis type 1 hvis du kan gjenkjenne følgende:

 • Du tenker ofte på hvordan noe kunne gjøres på en bedre måte.
 • Du søker å unngå feil og det som er ondt eller dårlig.
 • Du har høye moralske standarder.
 • Du understreker praktiske dyder: arbeid, ærlighet, anstrengelse og kompetanse.
 • Du har en streng indre kritiker, som forteller deg hva som er riktig og galt.
 • Din indre kritiker er dømmende og kontrollerer dine følelser og dine behov.
 • Du kan oppleve frustrasjon eller harme når andre slipper for enkelt unna med ting.
 • Du kan være bekymret for å treffe beslutninger – idet du spekulerer på om det virkelig er den rette beslutning.
 • Du har en intuitiv fornemmelse for hvor perfekt ting kan være.

 

Type 2: «Hjelperen»

Tanke- og handlemåte: Er veldig oppmerksomme på hvordan de kan yte hjelp til personer, som står dem nær. Hjelpere gir gjerne av et godt hjerte, men er ofte dårlige til selv å motta, og dårlige til å uttrykke deres egne behov i det hele tatt. Dette kan gi indre konflikter i parforholdet, hvor hjelpere ofte føler seg ufri, fordi de ’skal’ gi hele tiden. Hjelpere er oftest utadvendte mennesker, som er dyktige til at gi omsorg og anerkjennelse til andre, og som selv setter stor pris på at bli anerkjent for det de gjør.

Du er muligvis type 2 hvis du kan gjenkjenne følgende:

 • Du har virkelig evner for å være empatisk.
 • Du er fantastisk til at se andre menneskers evner og muligheter.
 • Du liker å finne nettopp det, som skal til for at andre kan komme videre i deres liv.
 • Du er stolt over at det er behov for deg, over å være en sentral person i andres liv og over å være uunnværlig.
 • Du har vanskelig for selv å be om hjelp og for å uttrykke dine egne behov.
 • Du tilpasser deg ofte for å gjøre andre tilfreds og kan derfor oppleve at du har mange forskjellige selv’er.
 • Du opplever en sær indre tomhet, når det kommer for mye oppmerksomhet på deg.
 • Du spør til tider deg selv: –” Hvem er jeg”?
 • Du kan føle deg begrenset av hele tiden å skulle gi til andre, og har et stort ønske om frihet.

 

Type 3: «Utretteren»

Tanke- og handlemåte: Har det alltid travelt, fordi de er veldig opptatt med å løse sine oppgaver og fokuser på å nå deres mål. Utrettere kan yte en fantastisk arbeidsinnsats, men glemmer ofte å ta hensyn til seg selv, fordi de er fokusert på alt som skal gjøres. Dette medfører at de av og til kollapser totalt, før det går opp for dem, hva de gjør mot seg selv. Dette er mennesker som uttrykker sine følelser, gjennom det de gjør for andre, eller sammen med andre.

Du er muligvis type 3 hvis du kan gjenkjenne følgende:

 • Du er opptatt av prestasjoner og produktivitet – mål, oppgaver og resultater.
 • Det er viktig for deg å være en suksess – OG å unngå fiasko.
 • Ditt hjerte ligger i arbeidet og du identifiserer deg med din jobb – du er hva du gjør.
 • Du har lett for å sette dine egne følelser til side, og du har for liten tid.
 • Du er god til å spille spillet og tar den rolle som skal til for å nå ditt mål.
 • Du har vanskelig for å ”gjøre ingenting” og slapper av ved å gjøre rent eller bygge om.
 • Du kan holde fokus på et mål igjennom lengre tid – fra mange forskjellige synsvinkler.
 • Du kan skifte roller og image etter behov og har såkalte ‘kameleonkvaliteter’.
 • Du yter en fantastisk arbeidsinnsats og oppdager ikke når du når din grense.
 • Du er riktig god til å motivere andre og er en fantastisk rollemodell.

 

Type 4: «Individualisten»

Tanke- og handlemåte: Er følsomme og nærtagende mennesker, hvis humør kan svinge mye i løpet av en dag. Har en dyptliggende følelse av å være ”feil”, og ofte et medfølgende manglende selvverd. De kjenner både til vill lykke og dyp sørgmodig tristhet, og fokuserer ofte på det som mangler hos dem selv og andre. Firere trives godt med dype og nære relasjoner og liker å sette deres helt personlige preg på det de arbeider med.

Du er muligvis type 4 hvis du kan gjenkjenne følgende:

 • Du har en tendens til at lengte etter og ønske det, som du synes mangler akkurat nå.
 • Du har god smak og liker det ekstraordinære og liker å være noe spesielt.
 • Du er ofte opptatt av hvordan andre oppfatter deg og tankeleser deres mening om deg.
 • Du søker det som mangler gjennom intense opplevelser og gjennom å utfolde deg kreativt.
 • Du forkaster et alminnelig liv og kjedsomheten med ‘alminnelige’ følelser.
 • Du gjør det alminnelige liv mer spennende ved fantasier, kunstnerisk utfoldelse og dramatiske indre forestillinger.
 • Du opplever en stor dybde i følelseslivet, og du har stor evne for at støtte andre i krisesituasjoner.
 • Du har ofte lyst til at trekke deg tilbake fra sosiale sammenkomster og føler at du ikke riktig hører til i gruppen.

 

Type 5: «Iakttakeren»

Tanke- og handlemåte: Har et stort behov for privathet og beskytter seg mot andres inntrengning ved å bygge en usynlig mur mellom seg selv og omverden. Bak denne mur kan de fordype seg i deres interesser og evt. iaktta andre uten selv å bli iakttatt. De er ofte innadvendte, opptatt av at dype tanker om faglige emner eller om verden, eller de er opptatt av at lese, studere og samle viten som de gjemmer i deres sinns lønnkammer. De er som regel veldig følsomme mennesker, men blir oppfattet som «kalde», fordi de ikke viser sine følelser, men i stedet utrykker seg nøytralt og objektivt.

Du er muligvis type 5 hvis du kan gjenkjenne følgende:

 • Du har et uttalt behov for at være alene og kan enkelt være ’alene’ selv om det er andre til stede.
 • Du er opptatt av at samle viten og ønsker å ha nøkkelen til forståelse av verden.
 • Du kan liker å planlegge og forbereder deg mentalt for å unngå overraskelser.
 • Du kan nøye seg med veldig lite og unngår at bli avhengig av noen eller noe. Du går på fest og opplever først riktig festen, når du er kommet hjem og tenker opplevelsen igjennom.
 • Det er som om du ikke er til stede, når det er mange mennesker rundt om deg.
 • Du har evne til å innta et objektivt standpunkt og lar deg ikke påvirke av andres mening eller behov.
 • Du liker å fredes alene i naturen hvor du tenker tanker og lader opp.
 • Du har høy verdi på respekt og bringer aldri en hemmelighet videre.

 

Type 6: «Skeptikeren»

Tanke- og handlemåte: Er opptatt av at være på vakt over for hva som eventuelt kan gå galt og forestiller seg ofte det verst tenkelige i en situasjon. Dette utleves enten ved fobisk å holde seg tilbake av angst for hva som kan skje – eller ved motfobisk at kaste seg ut i å gjøre alt det, de ikke tør. Seksere kan ha vanskelig ved å ha tillit til andre, og har utviklet en særlig evne til at gjennomskue andre menneskers motiver. De er gode til at forutse de farer, som superoptimistene har oversett og til at se tingene fra det motsatte synspunkt. De er fantastiske lojale over for mennesker, det har vunnet deres tillit.

Du er muligvis type 6 hvis du kan gjenkjenne følgende:

 • Du opplever ofte tvil, som får deg til at utsette handlinger.
 • Du analyserer ofte alle konsekvenser før du treffer en beslutning.
 • Autoriteter er et emne i ditt liv. Enten underkaster du deg dem eller så gjør du opprør mot dem.
 • Du identifiserer deg med saken og kjemper gjerne for de svake i samfunnet.
 • Du opplever ofte skepsis – et mentalt: “Ja, men …”, eller “Kunne det motsatte ikke også være tilfellet”?
 • Du tar ofte deg selv i å spekulere på om din beslutning nå var den riktige.
 • Du leter etter de skjulte dagsordener og motiver som eventuelt påvirker samarbeidet.
 • Du er veldig trofast og støttende over for dine venner.
 • Du forsøker å avbalansere holdninger ved å belyse det motsatte standpunkt også.

 

Type 7: «Eventyreren»

Tanke- og handlemåte: Er motivert av alt som finnes som er nytt og spennende. Sjuere velger helst å se tingene fra den positive vinkel og opplever at verden er full av muligheter. De bryr seg ikke om å bli holdt fast av avtaler og prosedyrer og kan bli helt paniske av tanken om, at de ikke har et valg. De kan like å legge fantastiske planer, som ikke nødvendigvis blir realisert akkurat nå og har en utadvendt, medrivende begeistring som av andre kan fortolkes som overfladiskhet.

Du er muligvis type 7 hvis du gjenkjenner følgende:

 • Du fasineres enkelt – av mennesker, opplevelser og alt det nye.
 • Du søker etter stimulering og kan i perioder nesten helt unnvære søvn.
 • Du har et ønske om å forbli i godt humør og er god til å piffe opp stemningen.
 • Du sørger for å ha mange muligheter og du frykter å bli begrenset.
 • Du kan undres over mennesker som opplever livet problematisk og tungt.
 • Når du får kontakt med dype eller smertefulle følelser har du lett for å forklare dem og slipper dermed smerten.
 • Du anvender din sjarm som første forsvarsverk og unngår ofte konflikt ved å snakke deg ut av det.
 • Du har en formidabel evne til at sette ideer og emner sammen på en ny måte.
 • Ditt hode er fylt av ideer og planer og du har det fint med ikke rekke dem alle sammen.

 

Type 8: «Frontkjemperen»

Tanke- og handlemåte: Er opptatt av deres umiddelbare behov og av om tingene er rettferdige. De stiller gjerne opp til kamp hvis de opplever urettferdighet på egne eller andres vegne. De har det fint med sinne og har en evne til at fylle veldig i landskapet. Hvis tingene ikke går etter deres hode kan de virke veldig dominerende. De er dog samtidig veldig kjærlige og beskyttende og tar gjerne ansvaret for at noe skjer. Når frontkjempere virkelig føler tillit til én vil de avsløre, at de innerst inne har et veldig sårbart sted som det er viktig for dem å beskytte.

Du er muligvis type 8 hvis du gjenkjenner følgende:

 • Det er viktig for deg at føle at du kontrollerer dit personlige rom og dine eiendeler.
 • Du unngår at vise svakhet og kan føle forakt over for mennesker som ikke virkelig prøver at klare seg.
 • Du har det godt med sinne og kan like å merke sinne i kroppen.
 • Du har en tendens til at se det ekstreme i en situasjon: Mennesker er enten rettferdige eller urettferdige, enten krigere eller slappfisker, ingen mellomting.
 • Du bruker en del energi på å hjelpe andre og tar enkelt ansvaret.
 • Du er glad i mat og drikke og ønsker tilfredsstillelse her og nå, når du opplever et behov.
 • Du er hurtig til å ta beslutninger og tar enkelt styringen hvis ingen andre gjør det.
 • Du har stor ansvarsfølelse og føler til tider ansvar for hele verden.
 • Du blir enkelt rørt til tårer, når du opplever uskyldigheten hos en baby eller en dyreunge.

 

Type 9: «Fredselskeren»

Tanke- og handlemåte: Har en fantastisk evne til at skape harmoni ved at leve seg inn i andre og akseptere dem totalt og uten forbehold. Fredselskere vil til gjengjeld ofte glemme seg selv og deres egne behov og i stedet følge de andres. Det er viktig for dem å unngå konflikter, de kan alltid se en sak fra alles sider og er formidable meglere. De kan ha problemer med at gjøre viktige prosjekter ferdige, fordi de enkelt lar seg avlede av andre ting som plutselig synes like så viktige som prosjektet.

Du er muligvis type 9 hvis du gjenkjenner følgende:

 • Du søker å unngå konflikt og har vanskelig for å melde klart ut hvis det er noe du ikke har lyst til.
 • Du ser enkelt alle sider av en sak og sammenfatter alles mening i ditt løsningsforslag.
 • Du utsetter forandringer gjennom å gjenta kjente løsninger.
 • Handler ut fra vane. Det er masser av tid. Det kan vente til i morgen.
 • Du kjenner til makelighet.
 • Det er enklere å finne ut av hva du ikke har lyst til, enn hva du har lyst til.
 • Du slipper dine egne behov hvis andre vil noe annet.
 • Du opplever at du nærmest kan smelte sammen med andre mennesker, med musikk eller med naturen.
 • Du har en evne til at anerkjenne og støtte det som er viktig for andre mennesker.
 • Du lader opp når du er alene, men blir også beriket av andre menneskers anerkjennelse.
 • Du kan føle deg oversett og samtidig oppleve at du er bedre rustet enn andre.

 

Dette er selvfølgelig en veldig forenklet beskrivelse av typene i Enneagrammet. For å lære mer om typene og din personlige utviklingsvei, ta kontakt.

Enneagrammets visdom er fint å kombinere med coaching.

Jeg holder også Enneagramkurs for bedrifter og privatpersoner.
For kurs – følg med i kurskalenderen.